Wpisz hasło i kliknij Enter

Wyzwanie sierpniowe Coca Flora


ZAŁOŻENIA KONKURSU:

Start konkursu: 9 sierpnia 2021r, godzina 18:00.

Zakończenie konkursu: 31 sierpnia 2021r., godzina 23:59.

Zadanie: Opublikowanie zdjęcia prezentującego największy sukces w uprawie roślin.

Wyłonienie laureatów: Wybór autora najciekawszego zdjęcia.

Nagroda: Voucher o wartości 100zł na zakupy w sklepie „Coca Flora”.

Organizator: „Polish Jungle”.

Jury: Przedstawiciele sklepu „Coca Flora”.

REGULAMIN KONKURSU „Największy sukces w uprawie”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Największy sukces w uprawie” (dalej: „Konkurs”), odbywa się w grupie na Facebooku „Polish Jungle – polska społeczność miłośników roślin” i skierowany jest do członków tej grupy.

2. Organizatorem Konkursu jest właściciel i administrator grupy „Polish Jungle – polska społeczność miłośników roślin”, firma Przestrzeń kreatywna Rafał Tomczyk, z siedzibą przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/5, 90-135 Łódź, NIP 7272770709, zwany dalej „Organizatorem”.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest sklep „Coca Flora”, którego właścicielem jest GTP Harvey Michał Gąstał, z siedzibą przy ul. Piaskowej 22, 05-532 Baniocha, NIP: 1231295705, zwany dalej „Fundatorem”.

4. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca prawdziwe konto w serwisie Facebook i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w §2. tego Regulaminu wykonana zadanie konkursowe.

5. Laureatem Konkursu, zwanym dalej „Laureatem”, jest Uczestnik, który poprawnie wykona zadanie konkursowe oraz zostanie wybrany przez przedstawicieli sklepu „Coca Flora”.

6. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 9 sierpnia 2021r. o godzinie 18:00, a kończy w dniu 31 sierpnia 2021r., o godzinie 23:59.

2. Konkurs odbywa się wyłącznie w Internecie, za pośrednictwem grupy na Facebooku „Polish Jungle – polska społeczność miłośników roślin”.

3. Zadaniem konkursowym jest opublikowanie w grupie na Facebooku „Polish Jungle – polska społeczność miłośników roślin” zdjęcia prezentującego największy sukces w uprawie roślin wraz z opisem. W treści posta Uczestnicy muszą dodać hasztagi #wyzwaniecocaflora oraz #wyzwaniecocaflorasierpień.

4. Zdjęcie dołączone do postu musi być autorstwa osoby, która bierze udział w konkursie. Jeśli uczestnik konkursu chce wykorzystać zdjęcia osób trzecich, powinien uzyskać zgodnie z prawem, stosowne pisemne pozwolenie na wykorzystanie takich materiałów.

5. Zgłaszane do konkursu zdjęcia nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Nie mogą też zawierać treści erotycznych, rasistowskich, faszystowskich i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne. Niedopuszczalne jest, aby opinie nawoływały do czynów niezgodnych z prawem lub obrażały uczucia innych osób, a w szczególności uczucia religijne.

6. W konkursie wezmą udział wszystkie posty spełniające kryteria wymienione w §2.

7. Wzięcie udziału w konkursie tj. opublikowanie postu, i dodanie hasztagów jest tożsame z wyrażeniem zgody na warunki niniejszego regulaminu.

8. O wyborze zwycięzcy zadecyduje subiektywna opinia Jury.

9. Od decyzji nie przysługuje procedura odwoławcza.

10. W myśl niniejszego Regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za niniejszy Konkurs.

11. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg Konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.

§3 OGŁOSZENIE WYNIKÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD

1. Ogłoszenie wyników Konkursu następuje w osobnym poście, w ciągu 2 (dwóch) dni kalendarzowych od momentu zakończenia Konkursu.

2. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej przez administratora grupy na Facebooku „Polish Jungle – polska społeczność miłośników roślin” również w wiadomości prywatnej poprzez serwis Facebook w ciągu 2 (dwóch) dni kalendarzowych od dnia zakończenia Konkursu.

3. Laureat Konkursu w wiadomości prywatnej poprzez serwis Facebook zostanie poproszony o adres e-mail, celem realizacji przyznania nagrody.

4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć na wiadomość wysłaną przez administratora grupy „Polish Jungle – polska społeczność miłośników roślin” za pośrednictwem portalu Facebook, w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

5. Nagroda zostanie przekazana do Laureata Konkursu na podany w wiadomości prywatnej adres e-mail.

6. W przypadku dyskwalifikacji jednego z pierwotnych Laureatów, nagrodę otrzyma następny w kolejności Uczestnik, który zostanie wybrany przez Jury.

7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§4 REKLAMACJE

1. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: polishjungle@yahoo.com, w terminie 3 (trzech) dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 (czternastu) dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.

5. Reklamacje niezawierające danych wymienionych w punkcie 3 powyżej nie będą rozpatrywane.

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska i adresu konta poczty elektronicznej, niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

3. Administratorem danych osobowych w Konkursie jest Organizator oraz administrator grupy na Facebooku „Polish Jungle – polska społeczność miłośników roślin.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: polishjungle@yahoo.com.

5. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy polishjungle@yahoo.com. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.

6. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej www.polishjungle.com.

2. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. 5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

6. Organizator zastrzega sobie również prawo do jednostronnego zawieszenia lub zakończenia konkursu w każdym czasie, bez jego rozstrzygnięcia i bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

7. Organizator może wykluczyć Uczestnika/ów z udziału w konkursie w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego regulaminu. W razie wątpliwości co do naruszenia przez uczestnika konkursu warunków niniejszego regulaminu w tym zwłaszcza w zakresie praw autorskich do nadesłanej wypowiedzi.

8. Wszelkie spory pomiędzy uczestnikiem, a organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby organizatora. Dokumentem określającym zasady konkursu jest regulamin dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie www.polishjungle.com.