Regulamin sklepu www.polishjungle.com

§1 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Sprzedawca – Marta Ewa Ostrowska, właścicielka strony pod adresem www.polishjungle.com i jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą MEO Studio Marta Ewa Ostrowska, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/5, 90-135 Łódź, NIP: 8351528512, REGON: 523485290.

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.polishjungle.com, umożliwiający zakup Treści cyfrowych od Sprzedawcy.

Treści cyfrowe – znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych.

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy i dokonywanie zakupów, która dokonała Zakupu w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Konto – tworzone w wyniku Rejestracji Kupującego w Sklepie indywidualne konto Kupującego umożliwiające edycję podanych przez Kupującego Danych osobowych, Zakup przez Kupującego Treści cyfrowych, zawierające informacje o wszystkich zakupionych przez Kupującego Treści cyfrowych, Zakupach, oraz historię transakcji.

Rejestracja – proces polegający na zarejestrowaniu potencjalnego Kupującego w Sklepie, z wykorzystaniem udostępnianego przez Sprzedawcę formularza rejestracyjnego, w celu utworzenia Konta.

Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Kupujący precyzuje szczegóły Zakupu, takie jak: liczba zakupionych Treści cyfrowych, dane do rachunku, sposób płatności, itp.

Operator płatności – Integrator Płatności Paynow mBank S.A.

Regulamin – niniejszy regulamin, określający ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Sklepu na www.polishjungle.com.

Polityka prywatności – stosowane przez Sprzedawcę zasady prywatności i przetwarzania plików typu „ciasteczka” dostępne na stronie www.polishjungle.com.

Dane osobowe – zgromadzone podczas korzystania przez Kupującego ze Sklepu lub w trakcie Rejestracji Kupującego w Sklepie wszelkie informacje dotyczące Kupującego. Dane osobowe są przetwarzane w celach i w zakresie wskazanym w Polityce prywatności.

Zakup – transakcja sprzedaży Treści cyfrowych przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż Treści cyfrowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, dostarczania Treści cyfrowych a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

3. Właścicielem Sklepu oraz podmiotem sprzedającym Treści cyfrowe w Sklepie jest przedsiębiorca MEO Studio Marta Ewa Ostrowska, z siedzibą w Łodzi (90-135), przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/5, NIP: 8351528512, REGON: 523485290.

4. Zawartość Sklepu w zakresie opisu produktów, oraz zdjęć przedstawiających Treści cyfrowe stanowią przedmiot praw wyłącznych i są chronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Akceptując Regulamin Kupujący zaznaczając stosowną opcję oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by zapewnić w pełni poprawne funkcjonowanie Sklepu, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub modernizacji Sklepu.

7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@polishjungle.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

8. Sprzedawca będzie rozpatrywać reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

9. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

§3 WYMOGI TECHNICZNE

  1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu konieczne jest:

a) urządzenie z dostępem do Internetu;

b) przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

2. Aby złożyć zamówienie w Sklepie, poza wymogami w punkcie 1., niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§4 ZAKUP TREŚCI CYFROWYCH

1. Do dokonania Zakupu Treści cyfrowych w Sklepie niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:

a) urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet);

b) dostępu do sieci Internet;

c) oprogramowania umożliwiającego przeglądanie stron internetowych;

d) aktywnego adresu e-mail.

2. Dokonanie Zakupu możliwe jest:

a) posiadając konto w Sklepie;

b) bez posiadania konta w Sklepie.

3. W celu zakupu Treści cyfrowych, Kupujący musi wykonać następujące kroki:

a) dodać produkt do Koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do Koszyka”;

b) z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności”;

c) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności; jeżeli Kupujący nie ma konta w Sklepie, może również w tym momencie zadecydować o założeniu Konta;

d) wybrać preferowaną formę płatności – płatność przelewem tradycyjnym, płatność szybkim przelewem lub platność kartą;

e) zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania Zakupu;

f) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.

4. W trakcie procesu składania oferty Zakupu Kupujący powinien postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się w Koszyku.

5. Kupujący zobowiązany jest do podania dokładnych danych do wysyłki Treści cyfrowych czyli aktywnego adresu e-mail.

6. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich.

7. Ceną wiążącą jest cena podana podczas składania zamówienia w Koszyku.

8. Przy dokonaniu płatności Kupujący ma możliwość wyboru preferowanej przez siebie formy płatności za zamówienie.

9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności przelewem internetowym jest Integrator Płatności Paynow mBank S.A.

10. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

11. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że w celu realizacji zamówienia i płatności przetwarzane są dane osobowe Kupującego. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

14. Po złożeniu przez Kupującego oferty Zakupu oraz po dokonaniu płatności Kupujący otrzyma od Sprzedawcy wiadomość elektroniczną e-mail, potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. Z chwilą wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawierana jest umowa o dostawę Treści cyfrowej na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu.

15. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta w Sklepie.

16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Treści cyfrowych Kupującemu w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu bądź przepisów obowiązującego prawa.

17. Treści cyfrowe zakupione w Sklepie dostarczane są drogą elektroniczną.

§5 REJESTRACJA, ZAKŁADANIE I KORZYSTANIE Z KONTA

1. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne dla Kupującego.

2. W celu założenia Konta potencjalny Kupujący powinien dokonać Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu podając wszystkie wymagane dane, w tym w szczególności login, hasło, dane kontaktowe oraz składając wszystkie wymagane przy rejestracji zgody i oświadczenia.

3. Kupujący zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych.

4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż w toku korzystania z Sklepu, w tym w szczególności przy dokonywaniu Zakupu, może zostać poproszony o podanie dodatkowych, nie ujętych w formularzu rejestracyjnym danych, np. numer telefonu, numeru NIP oraz danych pozwalających na wystawienie rachunku.

5. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości Danych osobowych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail Sprzedawca prześle wiadomość e-mail zawierającą prośbę o potwierdzenia Rejestracji.

6. Konto może być przypisane tylko do jednego Kupującego. Kupujący może posiadać tylko jedno Konto.

7. W przypadku zmiany Danych osobowych Kupujący ma obowiązek niezwłocznie zaktualizować Dane osobowe podane podczas Rejestracji w Sklepie. Brak aktualizacji Danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem Sprzedawcy prawidłowego świadczenia sprzedaży Treści cyfrowych.

8. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

9. Kupujący nie może udostępniać swojego loginu i hasła do Konta innym osobom.

10. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o utracie hasła lub loginu do Konta, jak również o możliwym wejściu przez osoby trzecie w posiadanie tych danych.

11. W Koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie.

12. Kupujący w każdej chwili może usunąć konto w Sklepie.

§6 DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego, podane przez niego w procesie Rejestracji lub Zakupu dokonanego w serwisie www.polishjungle.com w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. dokonywania zakupów.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w Polityce prywatności dostępnej na www.polishjungle.com.

§7 ZASADY KORZYSTANIA Z TREŚCI CYFROWYCH

1. Kupujący może używać Treści cyfrowych wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami.

2. Kupujący ma prawo korzystać z Treści cyfrowych jedynie na własny użytek.

3. Kupujący może odczytywać pobrane Treści cyfrowe w urządzeniach elektronicznych, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z ich treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania.

4. Kupujący nie jest uprawniony do:

a) rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Treści cyfrowych w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach;

b) ingerowania w zawartość Treści cyfrowych;

c) publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Treści cyfrowych;

d) usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń z Treści cyfrowych;

e) oddawania w najem Treści cyfrowych lub oddawania go do używania lub korzystania osobom trzecim;

f) jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Treści cyfrowych;

g) udostępniania w Internecie zakupionych Treści cyfrowych.

5. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

6. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania Treści cyfrowej niezgodnie z nieniejszym Regulaminem Sprzedawca może kierować względem zidentyfikowanego Kupującego roszczenia z tytułu łamania praw do danej kopii Treści cyfrowej.

7. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Treści cyfrowych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a) w którym Konsument wszedł w posiadanie Treści cyfrowych;

b) zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie Treści cyfrowych.

3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych kontaktowych podanych w §11 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pisma wysłanego pocztą lub informacji przekazanej pocztą elektroniczną).

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Sprzedawca prosi o zwracanie produktów elektronicznych na adres mailowy sklep@polishjungle.com lub w inny sposób ustalony ze Sprzedawcą niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle produkty elektroniczne przed upływem terminu 14 dni.

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§9 REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego produktu Konsument ma możliwość złożyć reklamację, na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2. Okres obowiązywania rękojmi wynosi 2 lata.

3. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;

b) przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

c) żądać wymiany produktu na wolny od wad;

d) żądać usunięcia wady.

4. Konsument może zgłosić reklamację na podstawie rękojmi w następujący sposób:

a) mailowo – na adres: kontakt@polishjungle.com;

b) pisemnie – na adres: ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/5, 90-135 Łódź.

5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nr zamówienia, oraz adres e-mail jakim Konsument posłużył się do założenia Konta lub dokonania Zakupu.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni roboczych.

7. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

a) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

b) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

c) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

d) internetowej platformy rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez niego blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

2. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 11.01.2023 r.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, w stosunku do konsumentów przepisy Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta o oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§11 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest poprzez adres e-mail kontakt@polishjungle.com oraz numer telefonu +48609260864.

Koszyk0
Brak produktów w koszyku
Kontynuuj zakupy