Wpisz hasło i kliknij Enter

Regulamin sklepu

REGULAMIN SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH NA STRONIE WWW.POLISHJUNGLE.COM

§1 DEFINICJE

1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

a) Sprzedawca – oznacza MEO Studio Marta Ewa Ostrowska, z siedzibą w Łodzi (90-135), przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/5, NIP: 8351528512, REGON: 523485290.

b) Sklep – oznacza sklep internetowy dostępny pod adresem www.polishjungle.com, umożliwiający zakup Treści cyfrowych od Sprzedawcy;

c) Treści cyfrowe – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych;

d) Kupujący – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy i dokonywanie Zakupów, która dokonała Zakupu w sposób określony w niniejszym Regulaminie;

e) Konto – oznacza tworzone w wyniku Rejestracji Kupującego w Sklepie indywidualne konto Kupującego umożliwiające edycję podanych przez Kupującego Danych Osobowych, Zakup przez Klienta Treści Cyfrowych, zawierające informacje o wszystkich zakupionych przez Klienta Produktów Cyfrowych, Zakupach, oraz historię transakcji;

f) Rejestracja – oznacza proces polegający na zarejestrowaniu potencjalnego Kupującego w Sklepie, z wykorzystaniem udostępnianego przez Sprzedawcę formularza rejestracyjnego, w celu utworzenia Konta;

g) Koszyk – oznacza element Sklepu, za pomocą którego Kupujący precyzuje szczegóły Zakupu, takie jak: liczba zakupionych Treści Cyfrowych, dane do rachunku, sposób płatności, itp.

h) Operator płatności – oznacza Integratora Płatności Paynow mBank S.A.

i) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, określający ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Sklepu polishjungle.com.

j) Polityka prywatności i cookies – oznacza stosowane przez Sprzedawcę zasady prywatności i przetwarzania plików typu „ciasteczka” dostępne na stronie www.polishjungle.com;

k) Dane osobowe – oznacza zgromadzone podczas korzystania przez Kupującego ze Sklepu lub w trakcie Rejestracji Kupującego w Sklepie wszelkie informacje dotyczące Kupującego; Dane Osobowe są przetwarzane w celach i w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności i Cookies;

l) Zakup – oznacza transakcję sprzedaży Produktow Cyfrowych przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż Treści cyfrowych , świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, dostarczania Treści Cyfrowych a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

3. Właścicielem Sklepu oraz podmiotem sprzedającym Treści Cyfrowe w Sklepie jest MEO Studio Marta Ewa Ostrowska, z siedzibą w Łodzi (90-135), przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/5, NIP: 8351528512, REGON: 523485290.

4. Zawartość Sklepu w zakresie opisu produktów, oraz zdjęć przedstawiających Treści Cyfrowe stanowią przedmiot praw wyłącznych i są chronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Akceptując Regulamin Kupujący zaznaczając stosowną opcję oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by zapewnić w pełni poprawne funkcjonowanie Strony, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub modernizacji Sklepu.

7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@polishjungle.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony.

8. Sprzedawca będzie rozpatrywać reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

9. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

§3 ZAKUP TREŚCI CYFROWYCH

1. Do dokonania Zakupu Treści Cyfrowych w Sklepie niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:

a) urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet);

b) dostępu do sieci Internet;

c) oprogramowania umożliwiającego przeglądanie stron internetowych;

d) aktywnego adresu e-mail.

2. Dokonanie Zakupu możliwe jest:

a) posiadając konto w Sklepie;

b) bez posiadania konta w Sklepie.

3. W celu zakupu Treści Cyfrowych, Kupujący musi wykonać następujące kroki:

a) dodać produkt do Koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do Koszyka”;

b) z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”;

c) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności; jeżeli Kupujący nie ma konta w Sklepie, może również w tym momencie zadecydować o założeniu Konta;

d) zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania Zakupu;

e) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.

4. W trakcie procesu składania oferty Zakupu Kupujący powinien postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się w Koszyku.

5. Kupujący zobowiązany jest do podania dokładnych danych do wysyłki Treści Cyfrowych czyli adresu e-mail.

6. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich.

7. Ceną wiążącą jest cena podana podczas składania zamówienia w Koszyku.

8. Przy dokonaniu płatności Kupujący ma możliwość wyboru preferowanej przez siebie formy płatności za zamówienie, w szczególności z wykorzystaniem płatności online, oraz przelewów konwencjonalnych. Dostępne formy płatności to karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, Master Card Electronic, Maestro.

9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Integrator Płatności Paynow mBank S.A.

10. Po złożeniu przez Kupującego oferty Zakupu oraz po dokonaniu płatności Kupujący otrzyma od Sprzedawcy wiadomość elektroniczną w postaci e-mail, potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. Z chwilą wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawierana jest umowa o dostawę Treści Cyfrowej na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu.

11. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta w Sklepie.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Treści Cyfrowych Kupującemu w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu bądź przepisów obowiązującego prawa.

13. Zakupione Treści Cyfrowe dostarczane są Kupującemu w formacie PDF.

§4 REJESTRACJA, ZAKŁADANIE I KORZYSTANIE Z KONTA

1. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne dla Kupującego.

2. W celu założenia Konta potencjalny Kupujący powinien dokonać Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu podając wszystkie wymagane dane, w tym w szczególności login, hasło, dane kontaktowe oraz składając wszystkie wymagane przy rejestracji zgody i oświadczenia.

3. Kupujący zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych.

4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż w toku korzystania z Sklepu, w tym w szczególności przy dokonywaniu Zakupu, może zostać poproszony o podanie dodatkowych, nie ujętych w formularzu rejestracyjnym danych, np. numer telefonu, numeru NIP oraz danych pozwalających na wystawienie rachunku.

5. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości Danych Osobowych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail Sprzedawca prześle wiadomość e-mail zawierającą prośbę o potwierdzenia Rejestracji.

6. Konto może być przypisane tylko do jednego Kupującego. Kupujący może posiadać tylko jedno Konto.

7. W przypadku zmiany Danych Osobowych Kupujący ma obowiązek niezwłocznie zaktualizować Dane Osobowe podane podczas Rejestracji w Sklepie. Brak aktualizacji Danych Osobowych może skutkować uniemożliwieniem Sprzedawcy prawidłowego świadczenia sprzedaży Treści Cyfrowych.

8. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

9. Kupujący nie może udostępniać swojego loginu i hasła do Konta innym osobom.

10. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o utracie hasła lub loginu do Konta, jak również o możliwym wejściu przez osoby trzecie w posiadanie tych danych.

11. W Koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie.

12. Kupujący w każdej chwili może usunąć konto w Sklepie.

§5 DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego, podane przez niego w procesie Rejestracji lub Zakupu dokonanego w serwisie www.polishjungle.com w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. dokonywania zakupów.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w Polityce prywatności i Cookies dostępnej na www.polishjungle.com.

§6 ZASADY KORZYSTANIA Z TREŚCI CYFROWYCH

1. Kupujący może używać Treści Cyfrowych wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami.

2. Kupujący ma prawo korzystać z Treści Cyfrowej jedynie na własny użytek.

3. Kupujący może odczytywać pobrane Treści Cyfrowe w urządzeniach elektronicznych, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z ich treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania.

4. Kupujący nie jest uprawniony do:

a) rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Treści Cyfrowych w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach;

b) ingerowania w zawartość Treści Cyfrowej;

c) publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Treści Cyfrowej;

d) usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń z Treści Cyfrowej;

e) oddawania w najem Treści Cyfrowej lub oddawania go do używania lub korzystania osobom trzecim;

f) jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Treści Cyfrowej;

g) udostępniania w Internecie zakupionych Treści Cyfrowej;

5. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

6. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania Treści Cyfrowej niezgodnie z nieniejszym Regulaminem Sprzedawca może kierować względem zidentyfikowanego Kupującego roszczenia z tytułu łamania praw do danej kopii Treści Cyfrowej.

7. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu i dokonanie płatności oznacza zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych przed upływem terminu o odstąpieniu od umowy, a tym samym rezygnację z 14 dniowego okresu uprawniającego Kupującego do odstąpienia od umowy, stosownie do regulacji art. 38 pkt. 13) ustawy dnia 24 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumenta.

2. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo do rezygnacji z Zakupu od umowy o dostawę Treści Cyfrowej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Aby odstąpić od umowy Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pisma wysłanego pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§8 REKLAMACJE

1. Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą Treści Cyfrowej.

2. Kupujący może zgłosić reklamację w następujący sposób:

a) mailowo – na adres : kontakt@polishjungle.com

c) pisemnie – na adres ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/5, 90-135 Łódź.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nr zamówienia, oraz adres e-mail jakim Kupujący posłużył się do założenia Konta lub dokonania Zakupu.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 3 (trzech) dni roboczych.

5. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez niego blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

2. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 17.10.2022 r.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, w stosunku do konsumentów przepisy Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta o oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.