ZAŁOŻENIA KONKURSU:

Start konkursu: 14.04.2023r. godzina 10:00.
Zakończenie konkursu: 21.04.2023r. godzina 23:59.
Zadanie: udzielenie odpowiedzi na pytanie.
Wyłonienie laureatów: wybór 3 autorów najciekawszych odpowiedzi.
Nagroda: zestaw podłoża do roślin pokojowych, liczący 10 sztuk podłoża o pojemności 1L.
Organizator: „Polish Jungle”
Fundator nagród: „Urban Jungle”
Jury: „Urban Jungle”

Regulamin konkursu „Najlepsze podłoże dla Twoich roślin od Urban Jungle” w grupie na Facebooku „Polish Jungle – polska społeczność miłośników roślin”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Najlepsze podłoże dla Twoich roślin od Urban Jungle” (dalej: „Konkurs”), odbywa się w grupie na Facebooku „Polish Jungle – polska społeczność miłośników roślin” i skierowany jest do członków tej grupy.

2. Organizatorem Konkursu jest MEO Studio Marta Ewa Ostrowska, z siedzibą przy ul. Narutowicza 40/5, 90-135 Łódź, NIP: 8351528512, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Urban Jungle Dawid Bliżycki, z siedzibą przy ul. Południowa 6/48, 42-200 Zawiercie, NIP: 6492262340, zwana dalej „Fundatorem”.

4. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca prawdziwe konto w serwisie Facebook oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w §2. tego Regulaminu wykonana zadanie konkursowe.

5. Laureatami Konkursu, zwanymi dalej „Laureatami”, są Uczestnicy, którzy poprawnie wykonają zadanie konkursowe oraz zostaną wybrani przez Fundatora.

6. Nagrody, zwane dalej „Nagrodami”, przyznane Laureatom Konkursu to zestawy podłoża do roślin pokojowych firmy „Urban Jungle”, prowadzonej przez Fundatora, składające się z 10 sztuk podłoża o pojemności 1L. Łącznie do wygrania w Konkursie są 3 nagrody, po jednej dla każdego z 3 Laureatów. Każda z Nagród zawiera 10 sztuk podłoża marki „Urban Jungle”.

7. Każdy z 3 Laureatów ma możliwość wyboru jaki zestaw podłoży chce otrzymać. Do wyboru Laureaci mają dwie opcje zestawów:

a) pierwsza opcja to jeden zestaw składający się z 10 sztuk różnych podłoży o pojemności 1L, a mianowicie zestaw zawierający następujące podłoża:

b) Druga opcja to jeden zestaw składający się z 10 sztuk podłoży tego samego rodzaju, o pojemności 1L. Laureat może wybrać sobie dowolny rodzaj z następującej listy:

8. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

9. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Konkursu na łamach tego serwisu.

§2 PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.04.2023r. o godzinie 10:00, a kończy w dniu 21.04.2023r. o godzinie 23:59.

2. Konkurs odbywa się w Internecie, za pośrednictwem grupy na Facebooku „Polish Jungle – polska społeczność miłośników roślin”, link: https://www.facebook.com/groups/polishjunglegruparoslinna.

3. Zadaniem konkursowym jest udzielenie przez Uczestnika odpowiedzi na pytanie jakie podłoże przydałoby mu się najbardziej dla jego rośliny lub roślin i uzasadnienie dlaczego akurat to podłoże wybrał.

4. Odpowiedzi na pytanie Uczestnicy udzielają w komentarzach, pod postem konkursowym w grupie na Facebooku „Polish Jungle – polska społeczność miłośników roślin”.

5. Odpowiedź na zadanie konkursowe musi zawierać tekst, dodatkowo może zawierać zdjęcie lub filmik.

6. Fundator wyłania 3 Laureatów, którzy udzielili najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe.

7. Fundator dokonuje wyboru Laureatów kierując się własną, subiektywną oceną.

8. Ogłoszenie wyników Konkursu następuje w komentarzu, pod postem konkursowym, w ciągu 4 (czterech) dni kalendarzowych od momentu zakończenia Konkursu.

9. Wraz z powiadomieniem o wygranej, o którym mowa w pkt. 8 §2, Laureaci Konkursu zostaną poproszeni o kontakt z Organizatorem poprzez wiadomość na fanpage Organizatora, celem podania danych do przesyłki Nagrody oraz podania którą Nagrodę wybierają.

10. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia Nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć na prośbę Organizatora i przesłać do niego wiadomość za pośrednictwem portalu Facebook w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do Nagrody.

11. Nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na podany w wiadomości prywatnej adres.

12. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg Konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.

13. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Laureatów w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

14. W przypadku dyskwalifikacji jednego z pierwotnych Laureatów, Nagrodę otrzyma następny w kolejności Uczestnik, który zostanie wybrany przez Fundatora.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku Nagroda przepada.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

17. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE

1. Organizator zobowiązany jest w ciągu 2 (dwóch) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, przekazać dane Laureatów do Fundatora Nagród.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów, stanowiących Nagrody w Konkursie, o ile powstały one z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności.

3. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres Organizatora: kontakt@polishjungle.com, w terminie 4 (czterech) dni od dnia zakończenia Konkursu.

4. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 (czternastu) dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.

7. Reklamacje niezawierające danych wymienionych w punkcie 5. §3 nie będą rozpatrywane.

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Administratorem danych osobowych są Organizator Konkursu oraz Fundator Nagród w Konkursie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się na adres e-mail Organizatora: kontakt@polishjungle.com lub na adres Fundatora: kontakt@urban-jungle.pl.

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska i adresu, niezbędnych do przekazania Nagrody.

3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem Nagrody.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”).

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o Laureatach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora Konkursu: kontakt@polishjungle.com i Fundatora Nagród: kontakt@urban-jungle.pl.

7. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora Konkursu: kontakt@polishjungle.com i Fundatora Nagród: kontakt@urban-jungle.pl. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.

8. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej
www.polishjungle.com.

2. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

4. W myśl niniejszego Regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za niniejszy Konkurs.

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Koszyk0
Brak produktów w koszyku
Kontynuuj zakupy