Wpisz hasło i kliknij Enter

Konkurs w grupie na Facebooku Polish Jungle #DOSTAWAZP

ZAŁOŻENIA KONKURSU:

Start konkursu: 2 sierpnia 2021r, godzina 17:00.

Zakończenie konkursu: 13 sierpnia 2021r., godzina 17:00.

Zadanie: Opublikowanie zdjęcia rośliny/roślin/akcesoriów pochodzących ze sklepu Zielony Parapet.

Wyłonienie laureatów: Wybór autorów najciekawszych zdjęć.

Nagroda: 3 bony podarunkowe o wartościach: 100 zł, 80 zł i 50 zł oraz  2 bony na darmową dostawę na terenie Polski do wykorzystania w sklepie internetowym zielony-parapet.pl.

Organizator: „Zielony Parapet”.

Jury: członkowie grupy „Polish Jungle – polska społeczność miłośników roślin”.

REGULAMIN KONKURSU „Moja dostawa z Zielonego Parapetu”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Moja dostawa z Zielonego Parapetu” (dalej: „Konkurs”), odbywa się w grupie na Facebooku „Polish Jungle – polska społeczność miłośników roślin” i skierowany jest do członków tej grupy.

2. Organizatorem Konkursu oraz Fundatorem nagród w konkursie jest sklep zielony-parapet.pl, którego właścicielem jest spółka ZIELONY PARAPET MARTYN DROZDA WERONIKA KLIMEK SPÓŁKA CYWILNA (adres miejsca prowadzenia działalności: Bzinica Nowa, ul. Spółdzielcza 15d, 46-380 Dobrodzień), zwany dalej „Organizatorem”.

3. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca prawdziwe konto w serwisie Facebook i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w §2. tego Regulaminu wykonana zadanie konkursowe.

4. Laureatami Konkursu, zwanymi dalej „Laureatami”, są Uczestnicy, którzy poprawnie wykonają zadanie konkursowe oraz zostaną wybrani przez członków grupy na Facebooku „Polish Jungle – polska społeczność miłośników roślin”.

5. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 2 sierpnia 2021r. o godzinie 17:00, a kończy w dniu 13 sierpnia 2021r., o godzinie 17:00.

2. Konkurs odbywa się wyłącznie w Internecie, za pośrednictwem grupy na Facebooku „Polish Jungle – polska społeczność miłośników roślin”.

3. Zadaniem konkursowym jest opublikowanie w grupie na Facebooku „Polish Jungle – polska społeczność miłośników roślin” zdjęcia z dostawy rośliny/roślin/akcesoriów, które zostały zakupione w sklepie internetowym Zielony Parapet. W treści posta Uczestnicy muszą dodać hasztag #dostawazp.

4. Zdjęcie dołączone do postu musi być autorstwa osoby, która bierze udział w konkursie. Jeśli uczestnik konkursu chce wykorzystać zdjęcia osób trzecich, powinien uzyskać zgodnie z prawem, stosowne pisemne pozwolenie na wykorzystanie takich materiałów.

5. Zgłaszane do konkursu zdjęcia nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Nie mogą też zawierać treści erotycznych, rasistowskich, faszystowskich i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne. Niedopuszczalne jest, aby opinie nawoływały do czynów niezgodnych z prawem lub obrażały uczucia innych osób, a w szczególności uczucia religijne.

6. W konkursie wezmą udział wszystkie posty spełniające kryteria wymienione w §2.

7. Wzięcie udziału w konkursie tj. opublikowanie postu, wzmianka o marce Zielony Parapet i dodanie # jest tożsame z wyrażeniem zgody na warunki niniejszego regulaminu.

8. O wyborze zwycięzców zadecydują reakcje członków grupy na post (lajki, serduszka, usmiechy, itp.). Zwycięzcami konkursu będą osoby, które uzyskają najwięcej pozytywnych reakcji pod postem konkursowym.

9. Od decyzji nie przysługuje procedura odwoławcza.

10. W myśl niniejszego Regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za niniejszy Konkurs.

11. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg Konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.

§3 OGŁOSZENIE WYNIKÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD

1. Ogłoszenie wyników Konkursu następuje w komentarzu pod postem konkursowym, w ciągu 4 (czterech) dni kalendarzowych od momentu zakończenia Konkursu.

2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej przez administratora grupy na Facebooku „Polish Jungle – polska społeczność miłośników roślin” również w wiadomości prywatnej poprzez serwis Facebook w ciągu 4 (czterech) dni kalendarzowych od dnia zakończenia Konkursu.

3. Laureaci Konkursu w wiadomości prywatnej poprzez serwis Facebook zostaną poproszeni o adres e-mail, celem realizacji przyznania nagrody.

4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć na wiadomość wysłaną przez administratora grupy „Polish Jungle – polska społeczność miłośników roślin” za pośrednictwem portalu Facebook, w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

5. Nagroda zostanie przekazana do Laureatów Konkursu na podany w wiadomości prywatnej adres e-mail.

6. W przypadku dyskwalifikacji jednego z pierwotnych Laureatów, nagrodę otrzyma następny w kolejności Uczestnik, który zostanie wybrany poprzez reakcje na post przez członków grupy „Polish Jungle – polska społeczność miłośników roślin”.

7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§4 REKLAMACJE

1. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: sklep@zielony-parapet.pl, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 (czternastu) dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.

5. Reklamacje niezawierające danych wymienionych w punkcie 3 powyżej nie będą rozpatrywane.

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska i adresu konta poczty elektronicznej, niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

3. Administratorem danych osobowych w Konkursie jest Organizator oraz administrator grupy na Facebooku „Polish Jungle – polska społeczność miłośników roślin.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: sklep@zielony-parapet.pl, oraz na adres mailowy administratora grupy „Polish Jungle – polska społeczność miłośników roślin”: polishjungle@yahoo.com.

5. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy mailowe sklep@zielony-parapet.pl oraz polishjungle@yahoo.com. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.

6. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej www.polishjungle.com.

2. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. 5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

6. Organizator zastrzega sobie również prawo do jednostronnego zawieszenia lub zakończenia konkursu w każdym czasie, bez jego rozstrzygnięcia i bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

7. Organizator może wykluczyć Uczestnika/ów z udziału w konkursie w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego regulaminu. W razie wątpliwości co do naruszenia przez uczestnika konkursu warunków niniejszego regulaminu w tym zwłaszcza w zakresie praw autorskich do nadesłanej wypowiedzi.

8. Wszelkie spory pomiędzy uczestnikiem, a organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby organizatora. Dokumentem określającym zasady konkursu jest regulamin dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie www.polishjungle.com.